wtorek, 20 kwietnia 2021

Przywracanie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wykonawca może:

- wydłużyć przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów (art. 12, ust. 2c, pkt. 2);

- przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…).

Wydłużenie nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…). Przy przywracaniu terminu zastosowanie znajduje art. 58 i 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.):

Art.58.

§1 W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§2 Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§3 Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art.59.

§1 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§2 O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenie terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile spełnione będą wszystkie warunki, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Zgodnie z powyższym Wykonawca, który chce, aby organ przywrócił termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu powinien:

  1. złożyć do organu (Starosty Olsztyńskiego) wniosek o przywrócenie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi
  2. uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
  3. załączyć do wniosku o przywrócenie terminu zgłoszenie prac mające na celu przedłużenie terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów.

Odmowa przywrócenia terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile nie zostanie spełniony choćby jeden z warunków, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.