środa, 12 kwietnia 2023

Publikacja w BIP zawiadomienia o ustaleniu granicy działek ewidencyjnych

 

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających. W przypadku gdy podmioty te nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. 

W związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych prosimy o nieprzekazywanie powyższych zawiadomień w postaci skanów dokumentów. Wszystkie dokumenty w PDF, muszą być otwarte, czyli możliwe do edycji. Skanowany plik PDF to zestaw obrazków, które nie mogą być odczytane przez czytniki ekranu, z których korzystają osoby niewidome, a przy dużych powiększeniach ekranu, które są używane przez osoby niedowidzące.

Wniosek wraz z zawiadomieniem należy przesłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z zawiadomieniem.środa, 5 kwietnia 2023

Zmiana układu wysokościowego - PL-EVRF2007-NH - informacje


Zgodnie z z § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Informujemy, że na terenie powiatu olsztyńskiego trwają prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) poprzez realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i obiektów baz danych przestrzennych.

Aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH planowane jest na przełom maja i czerwca 2023 r.

Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów.  Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po przeliczeniu wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi przeliczone wysokości. (należy pobrać nowe dane dotyczące osnowy wysokościowej oraz nowe pliki do modyfikacji).

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.