wtorek, 6 czerwca 2023

7 czerwca 2023 godz 8:00 - Przywrócenie pełnej funkcjonalności geoportalu

 

Od dnia 7 czerwca 2023 r. wyniki zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących (niezależnie od daty zgłoszenia) należy przekazywać do weryfikacji w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH. Przypominamy o konieczność pobrania nowych plików GML z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.

Od dnia 7 czerwca 2023 r., jedynie operaty techniczne zawierające wysokości w układzie PL–EVRF2007–NH, będą mogły stanowić podstawę do aktualizacji baz GESUT i BDOT500.

Należy zwrócić uwagę, aby mapy wynikowe zawierały nazwę nowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.

Uwaga: dla obszaru powiatu olsztyńskiego uśredniona wartość uzyskanych różnic wysokości pomiędzy układem PL-KRON86-NH a układem PL-EVRF2007-NH wynosi + 0.16 m.

W pracach geodezyjnych wykonanych w dotychczas stosowanym układzie wysokościowym PL-KRON86-NH należy uwzględnić różnicę pomiędzy układami + 0.16 m. Informację dotyczącą powyższego przypadku zawrzeć w sprawozdaniu technicznym, w opisie z przebiegu wykonanych prac geodezyjnych.


piątek, 2 czerwca 2023

Nowa "Strefa Geodety"


Zakończone zostały prace związane z modernizacją "Strefy Geodety".  Zmieniony został układ strony oraz szata graficzna. Nie będzie już osobnym bytem, a częścią nowej strony internetowej Powiatu Olsztyńskiego. Zapraszamy do odwiedzin.

https://www.powiat-olsztynski.pl/geodezja-iii.html


poniedziałek, 22 maja 2023

Zmiany w zasadach zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zgodnie z pismem KN-EGIB.405.7.2023  Głównego Geodety Kraju p.o. Alicji Kulki z dnia 9 maja 2023 r. informujemy, że w związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745) zmianie ulegają zasady zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zgodnie § 1 pkt 8 wspomnianego rozporządzenia w § 32 ust. 3 wprowadza się zapis, iż zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w pierwszej kolejności należy przekazać na adres pobytu stałego jeśli został ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (egib). W przypadku gdy adres pobytu stałego nie został ujawniony zawiadomienie o ww. czynnościach należy przekazać na adres zameldowania na pobyt stały wykazany w egib na podstawie rejestru PESEL.

Natomiast zgodnie z treścią § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) jeżeli właściciele lub władający nieruchomością nie są znani lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby zawiadomienie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa. Wspomniany przepis nie odnosi się do informacji o adresie pobytu stałego. W związku z tym, w przypadku gdy w egib wykazany jest adres pobytu stałego ale brak jest ujawnionego adresu zameldowania na pobyt stały, wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do starosty o wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.

 

piątek, 19 maja 2023

19.05.2023 - Ograniczenie funkcjonalności geoportalu


Informujmy, że w związku z pracami związanymi z konwersją baz danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 14.45 ograniczona zostaje funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego. Wyłączona zostaje możliwość pobierania danych do modyfikacji w postaci obiektów ewmapy oraz z baz danych BDOT500 oraz GESUT w formacie GML.

Wyłączona także zostaje możliwość przesyłania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

W tym czasie możliwe będzie pobieranie plików dxf, GML z bazy EGiB oraz obiekty ewmapy w postaci eksportu podstawowego (nie może on służyć do zasilania danymi baz PODGiK).

Przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu planowane jest na 7 czerwca 2023.

 

 

 

wtorek, 9 maja 2023

Zmiana obowiązującego układu wysokościowego z Kronsztad 86 na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)


Informujmy, że dnia 7 czerwca 2023 r. nastąpi aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Od tego dnia należy przekazywać wyniki prac geodezyjnych w obowiązującym układzie PL-EVRF2007-NH.


Harmonogram prac

W dniach 19 maja 2023 r. – 6 czerwca 2023 r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

19 maja 2023 r. o godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych.

W tym czasie wydawane będą eksporty z baz PODGiK w formacie podstawowym oraz DXF.
Dane te nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 7 czerwca 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności GEOPORTALU.

Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcą prac geodezyjnych odbywać się będzie w obowiązującym formacie GML (schemat z 2021 r.)

Dla prac przekazywanych od 7 czerwca 2023 r., konieczne będzie pobranie nowych plików GML z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Ważne

Należy zwrócić uwagę aby mapy wynikowe od dnia 7 czerwca 2023 r. wykonywane były w układzie PL-EVRF2007-NH i zawierały nazwę nowego układu wysokościowego.

Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.


środa, 12 kwietnia 2023

Publikacja w BIP zawiadomienia o ustaleniu granicy działek ewidencyjnych

 

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających. W przypadku gdy podmioty te nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. 

W związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych prosimy o nieprzekazywanie powyższych zawiadomień w postaci skanów dokumentów. Wszystkie dokumenty w PDF, muszą być otwarte, czyli możliwe do edycji. Skanowany plik PDF to zestaw obrazków, które nie mogą być odczytane przez czytniki ekranu, z których korzystają osoby niewidome, a przy dużych powiększeniach ekranu, które są używane przez osoby niedowidzące.

Wniosek wraz z zawiadomieniem należy przesłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z zawiadomieniem.środa, 5 kwietnia 2023

Zmiana układu wysokościowego - PL-EVRF2007-NH - informacje


Zgodnie z z § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Informujemy, że na terenie powiatu olsztyńskiego trwają prace związane z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) poprzez realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz przeliczenie wysokości punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i obiektów baz danych przestrzennych.

Aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH planowane jest na przełom maja i czerwca 2023 r.

Będzie się to wiązało z czasowym, możliwie krótkim, wstrzymaniem przyjmowania opracowanych wyników pomiarów.  Wydane w tym czasie eksporty z baz nie będą mogły służyć do późniejszej aktualizacji baz danych PODGiK.

Po przeliczeniu wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH aktualizacja baz PODGiK o wyniki pomiarów geodezyjnych będzie możliwa tylko plikami zawierającymi przeliczone wysokości. (należy pobrać nowe dane dotyczące osnowy wysokościowej oraz nowe pliki do modyfikacji).

W związku z powyższym, proszę rozważyć możliwie szybkie zakończenie trwających prac geodezyjnych przed rozpoczęciem naszych prac dostosowujących bazy danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

O dokładnym harmonogramie planowanych prac poinformujemy w kolejnym wpisie.wtorek, 24 stycznia 2023

Pobieranie osnowy

 

Informujemy, że wyłączona została możliwość pobierania punktów osnowy poprzez eksporty automatyczne w oknie zgłoszonej pracy w geoportalu powiatu olsztyńskiego. Współrzędne punktów osnowy można pobrać poprzez usługę WFS lub informacją o punktach osnowy w części mapowej geoportalu.

Informację o wielu punktach osnowy można pobrać np tak, jak przedstawiono w poniższym materiale:

piątek, 18 listopada 2022

Tereny zabudowane - interpretacje


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi określania zasięgów terenów zabudowanych (B, Ba, Bi) przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich interpretacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonymi w pismach znak:

DN.ge.630.9.2021
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link1.pdf/6889491d-5bff-4e5a-ac85-77deffe40a3c

DNI.tr.600.19.2022
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link2.pdf/c472f424-abbd-4ef3-9150-006ca711528d

w zakresie użytków gruntowych B, Ba, Bi ewidencja gruntów i budynków nie może kreować innego charakteru gruntów niż ten wynikający ze zdarzeń prawnych ustalonych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy. Dane wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy określają minimalną powierzchnię działki budowlanej w rozumieniu przepisów i granice tej działki, które wyznaczają zasięg występowania konturów użytków gruntowych: B, Ba, Bi. Taki przebieg tych konturów powinien zostać wykazany w bazie ewidencji gruntów i budynków po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Przeznaczenie danego terenu oraz sposób zagospodarowania określa miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli w tych dokumentach dana działka jest przeznaczona na cele budowlane to po zakończeniu inwestycji teren zabudowany (B, Ba, Bi) powinien pokrywać się z liniami rozgraniczającymi wykazanymi na załącznikach graficznych w/w dokumentów.

Zasięg użytków gruntowych B, Ba, Bi, określa się zgodnie z ust. 1 Lp. 13, 14, 15 załącznika nr 1 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, powinien pokrywać się z granicami działki budowlanej i być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu o którym mowa w ustawie Prawo budowlane.

Grunty w granicach działki budowlanej położone w sąsiedztwie budynków i urządzeń funkcjonalnie związanych z budynkami których inne wykorzystanie nie wynika z dokumentów dostępnych Organowi lub Wykonawcy pracy geodezyjnej powinny być zaliczane do terenów zabudowanych.

Dokumenty niepochodzące z PZGiK , które zostają wykorzystane przez Wykonawcę w ramach wykonywania pracy geodezyjnej zgodnie z § 36.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych …, zamieszcza się w operacie technicznym.środa, 2 listopada 2022

Nowe zasady przyznawania dostępu do Geoportalu w trybie chronionym


W dniu 28 października 2022 r. zarządzeniem nr 44/2022 Starosty Olsztyńskiego wprowadzono Regulamin Dostępu do Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego. W związku z powyższym niezbędne jest rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów oraz złożenie wniosku W-1 o przyznanie uprawnień w Module geodety.

Regulamin oraz obowiązujący wzór wniosku W-1 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie pod adresem:

https://bip.powiat-olsztynski.pl/6069/geoportal-powiatu-olsztynskiego.html

Zalecanym sposobem złożenia wniosków jest adres e-mail: geoportal@powiat-olsztynski.pl

Odpowiedzi na pytania odnośnie rozwiązania obowiązujących obecnie umów, założenia konta oraz przyznawania uprawnień można uzyskać pod numerem telefonu 895232829.środa, 15 czerwca 2022

Ogłoszenie o naborze 06.2022


Poszukujemy osoby doświadczonej w geodezji, która dobrze odnajduje się w pracy zespołowej, otwartej na nowe wyzwania  i chcącej do nas dołączyć.  Termin składania ofert do 20 czerwca 2022r.

Dla zainteresowanych proponujemy dzień otwarty, żeby można było zapoznać się z zespołem, zachwycić się widokiem z okna, przetestować komfort mebli biurowych i zadać nurtujące pytania. 😉 

Miejsce wykonywania pracy usytuowane w dobrej lokalizacji: 5 minut pieszo od dworca PKP/PKS, 2 minuty od przystanku MPK, 10 minut hulajnogą elektryczną do plaży (sprawdzone). W pobliżu apteka i sklep spożywczy "Żabka".

Szczegóły w linku:


poniedziałek, 2 maja 2022

Przywrócona pełna funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego


Zakończyliśmy proces dostosowania baz danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r. W związku z tym przywrócona została pełna funkcjonalność geoportalu, tj. możliwość pobierania eksportów do modyfikacji oraz wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym i plikami modyfikującymi bazy danych.

Pzekazywane pliki modyfikujące bazy danych muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi z rozporządzeń z 2021 roku. Do trwających prac konieczne jest pobranie nowych plików "do modyfikacji".


piątek, 15 kwietnia 2022

Zablokowana możliwość przesyłania operatów technicznych oraz pobierania eksportów "do modyfikacji"


W związku z pracami przygotowującymi bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Olsztynie do zgodności ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 r., 15 kwietnia o godzinie 12.00 zablokowane zostanie wydawanie "eksportów do modyfikacji", a o 14.45 zostanie wstrzymana możliwość wysyłania zawiadomień o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (operatów technicznych i plików modyfikujących). Ponowne uruchomienie pełnej funkcjonalności planowane jest na 4 maja 2022 r.

Pobrane w tym czasie materiały nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych PODGiK w Olsztynie.czwartek, 14 kwietnia 2022

Aktualizacja wzoru wykazu zmian danych ewidencyjnych działki


W dziale formularze zaktualizowaliśmy wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych działki.wtorek, 15 marca 2022

Konwersja baz - harmonogram


Harmonogram konwersji bazy danych PODGiK do rozporządzeń z 2021 r.


W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania oraz konwersji bazy EGiB, GESUT i BDOT500 do nowych struktur, w dniach 15 kwietnia – 4 maja 2022r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością Serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

Od dnia 15 kwietnia 2022 r. godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac i przekazywania wyników w postaci operatu i plików modyfikujących.
Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych zgodne ze schematem z rozporządzeń z 2015 r. Możliwość eksportu z baz PODGiK nie zostanie wyłączona. Pozyskane w tym czasie pliki nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 4 maja 2022r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu, tj. wznowienie możliwości przekazywania wyników prac geodezyjnych. Pliki zasilające bazy danych PODGiK Olsztyn (w formacie GML lub obiekty ewmapy) muszą być zgodne ze schematami aplikacyjnymi zawartymi w rozporządzeniach z 2021 roku. Ewmapa w wersji 12 i 13 nie spełnia tego wymogu. Dla prac przekazywanych po 4 maja 2022r., konieczne będzie pobranie nowych eksportów z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Za utrudnienia przepraszamy.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.