czwartek, 8 października 2020

Usługa potwierdzająca pozytywny wynik weryfikacji


W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego wprowadzającą oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest różnoważne z klauzulą urzędową o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3 prawa geodezyjnego, wprowadzono usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Ma to na celu upowszechnienie tej formy informowania zleceniodawcy o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej.

Usługa dostępna jest pod adresem:

weryfikacja.geoportal2.pl

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Internetowe potwierdzenie statusu pozytywnej kontroli dostępne jest dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020r.
środa, 9 września 2020

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów do zasobu


Operat techniczny sporządza się w postaci jednego pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

Operat w postaci elektronicznej można przesłać m.in. za pośrednictwem geoportalu, wybierając z "Lista prac niezakończonych" konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych"

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (GML lub format EWMAPY) oraz pliki w formacie TXT zawierające współrzędne punktów szczegółów terenowych, współrzędne punktów granicznych przyjętych do obliczenia pół powierzchni działek ewidencyjnych.

Oznaczenie plików służących do aktualizacji obiektów baz danych:

W formacie GML:

Nazwa pliku składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane (EGiB, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-EGiB.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.gml

W formacie Ewmapy:

- multieksport (emu), eksport obiektów z wielu katalogów (eom) - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.emu
GD-I.6642.1.1000.2020.eom

- eksport jednej bazy do formatu tekstowego (eob) – nazwa pliku się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane, z podziałem EGiB na adresy i budynki  (ADRESY, BUDYNKI, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-ADRESY.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BUDYNKI.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.eob

Oznaczenie plików ze współrzędnymi punktów granicznych (nowych/modyfikowanych):

- format uniwersalny (UPT) - nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, z sufiksem "_nowe" dla zbioru punktów nowych oraz "_mod" dla zbioru punktów podlegających modyfikacji, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_nowe.upt
GD-I.6642.1.1000.2020_mod.upt


Wszystkie pliki należy przekazać w jednoplikowym archiwum ZIP, nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Przekazując operat po poprawie do nazwy archiwum należy dodać sufiks z numerem wersji np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_v2.zip
GD-I.6642.1.1000.2020_v3.zip

Dokumentacja do klauzulowania może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

- korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

- osobiście na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 w specjalnie przygotowanym pojemniku.

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.


czwartek, 27 sierpnia 2020

Zmiany w obsłudze wykonawców prac geodezyjnych

 

Informujemy, że od 1 września 2020 r. nastąpi zmiana zasad obsługi wykonawców prac geodezyjnych. 

Nowe lub poprawione operaty geodezyjne można będzie zostawić w specjalnie przygotowanym pojemniku, umieszczonym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Odbieranie: operatów technicznych z negatywnym protokołem weryfikacji,  klauzulowanej dokumentacji odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-11.00 w sali obsługi, I piętro pokój 132, stanowisko nr 4 po wcześniejszej e-rezerwacji wybranego terminu. 

Terminy rezerwowane są wyłącznie internetowo pod adresem:  http://geodezja.powiat-olsztynski.pl

Aby zarezerwować wizytę konieczne jest utworzenie konta a następnie wybranie pola: "Obsługa geodetów" (konto do rezerwacji terminów jest innym niż dostępowe do Geoportalu!!!). Po rezerwacji zostanie wygenerowany czterocyfrowy KOD, który należy wpisać w biletomacie znajdującym się przy Wydziale Geodezji. Po wpisaniu kodu należy czekać na wezwanie.

Rezerwacja terminu odbioru możliwa będzie na 5 dni roboczych naprzód.  

Zapewniamy standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust, nosa i dezynfekcji rąk. 
czwartek, 20 sierpnia 2020

Telekonferencja GUGiK w sprawie nowych standardów geodezyjnych

 

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję, podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wideokonferencja odbędzie się 24 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00

Link do wideokonferencji na platformie ZOOM (będzie uruchomiony od godz 9:30 w dniu konferencji)

https://us02web.zoom.us/j/86260130588?pwd=NC9GRk9EeTJ0T0xtUkp6eXNla1p3QT09


źródło:GUGiK


wtorek, 18 sierpnia 2020

Rezerwacja punktów granicznych


Informujemy, że włączyliśmy możliwość samodzielnej rezerwacji numerów punktów granicznych. Rezerwowane przez wykonawcę mogą być punkty wewnątrz obrębu lub na jego granicy.

Aby dokonać rezerwacji:
• punktu wewnątrz obrębu  -  należy z listy wybrać: " D.TERYT.NR_OBRĘBU.nowy "
• punktu na granicy obrębu  -  należy z listy wybrać: " O.TERYT.nowy "

Rezerwację punktów na granicy jednostki ewidencyjnej lub powiatu dokonuje PODGiK. Potrzebę takiej rezerwacji należy zgłosić poprzez komunikator.czwartek, 13 sierpnia 2020

Częściowe przekazywanie wyników prac

 

Zgodnie z Art. 12 ustawy PG: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oddawanie częściowe jest zatem wynikiem uzgodnień, a nie tylko woli wykonawcy prac. Przy zgłoszeniach prac geodezyjnych (zarówno podstawowych jak i uzupełniających) wykonawca będzie miał dwie opcje:
- automatyczne generowanie DOO pod warunkiem rezygnacji z częściowego oddawania materiałów (etapowania)
- wnioskowanie o ustalenie harmonogramu i prośbę o możliwość etapowania.

W tym drugim przypadku nie następuje automatyczna generacja DOO. Dopiero po uzgodnieniu harmonogramu pracownik ośrodka generuje DOO. Zaproponowany przez zgłaszającego harmonogram jest automatycznie zapisywany w komunikatorze.

Proces uzgadniania powinien być w całości prowadzony w komunikatorze i ostatecznie zakończyć się:
- wyrażeniem zgody na częściowe oddawanie wyników
- brakiem zgody na etapowanie przy zgodzie wnioskodawcy na oddanie wyników w jednej części 
- rezygnacją z realizacji takiego zgłoszenia przez wykonawcę prac.
Uzupełnienie zgłoszenie prac geodezyjnych

 

Zgłoszenie prac obejmuje prace służące realizacji jednego celu. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.  Prace dodatkowe należy złożyć w formie zgłoszenia uzupełniającego.środa, 12 sierpnia 2020

Zgłaszanie i przekazywanie wyników prac geodezyjnych

 

Informujemy, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

Ponadto zwracamy uwagę na poprawne załączanie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (w oparciu o datę zgłoszenia). 


 >> Wzory wniosków << 
poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Sierpień - terminy odbioru dokumentacji


W sierpniu możliwość odbioru osobistego dokumentacji oraz składania operatów nowych lub poprawionych będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:40 - 8:00

Uwaga: 14 sierpnia (piątek) nie pracujemy. W tym dniu nie będzie możliwości osobistego odbioru dokumentacji.

Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.


wtorek, 28 lipca 2020

Przerwa w działaniu geoportalu


W dniu 29 lipca 2020, środa, w godzinach 8:00 - 11:00  przeprowadzane będą prace konserwacyjne oraz upgrade oprogramowania. W związku z tym wstrzymany będzie dostęp do geoportalu oraz modułu obsługi wykonawcy prac geodezyjnych. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


środa, 8 lipca 2020

Ewmapa 13


Informujemy, że podjęliśmy prace związane z przejściem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie na najnowszą wersję Ewmapy v13
środa, 24 czerwca 2020

Zmiany w związku z wejściem tzw. "Tarczy 4.0"


Od dziś (24 czerwca 2020 r.) zaczynają obowiązywać zmiany w prawie geodezyjnym przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Dotyczą one m.in zgłaszania prac geodezyjnych, uwolnienia części danych przestrzennych czy stosowania operatów elektronicznych.
Zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz za udostępnianie zbiorów danych ortofotomapy. Nie wystawia się także licencji i DOO dla tych zbiorów danych.
W związku z tym zostały wprowadzone zmiany na geoportalu – pozycja 2 z tabeli 3 oraz pozycje z tabel 4 i 5 załącznika do ustawy Prawo Geodezyjne nie mogą być już dodawane do zgłoszenia. Równocześnie informujemy, że wykonawcy prac mają dostęp do osnów geodezyjnych, których nie muszą już zamawiać.

Szczegóły w linku:wtorek, 23 czerwca 2020

Lipiec - terminy odbioru dokumentacji


W lipcu możliwość odbioru osobistego dokumentacji oraz składania operatów nowych lub poprawionych będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:40 - 8:00


Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.


sobota, 20 czerwca 2020

Powiadomienia z GEOPORTALU


Informujemy, że GEOPORTAL zyskał nową funkcjonalność powiadomień (komunikatów) na adres e-mail. Konfiguracja dostępna jest w panelu wykonawcy pod przyciskiem "Ustawienia".środa, 17 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze


Pojawiła się możliwość pracy w PODGiK w fajnym, młodym, kreatywnym zespole. Jest szansa na zobaczenie, jak to jest z tej "drugiej strony" 😉
Szczegóły w linku: