czwartek, 12 sierpnia 2021

Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.


W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 lipca 2021 r. znak: NG.OiL.071.28.2021 do Starosty Olsztyńskiego, proszę do 10 września 2021 roku o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku analizy danych stwierdzono, że w rejestrze występuje wiele prac, których realizacja już powinna zostać zakończona, a pomimo to prace te widnieją dalej jako realizowane.

Brak informacji zwrotnej do dnia 10 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (prace geodezyjne zostaną zamknięte).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić do dnia 10 września 2021 r. poprzez komunikator w geoportalu ( dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych osobiście) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac.
piątek, 16 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉

Szczegóły w linku:


wtorek, 20 kwietnia 2021

Przywracanie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wykonawca może:

- wydłużyć przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów (art. 12, ust. 2c, pkt. 2);

- przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…).

Wydłużenie nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…). Przy przywracaniu terminu zastosowanie znajduje art. 58 i 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.):

Art.58.

§1 W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§2 Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§3 Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art.59.

§1 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§2 O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenie terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile spełnione będą wszystkie warunki, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Zgodnie z powyższym Wykonawca, który chce, aby organ przywrócił termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu powinien:

  1. złożyć do organu (Starosty Olsztyńskiego) wniosek o przywrócenie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi
  2. uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
  3. załączyć do wniosku o przywrócenie terminu zgłoszenie prac mające na celu przedłużenie terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów.

Odmowa przywrócenia terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile nie zostanie spełniony choćby jeden z warunków, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.wtorek, 30 marca 2021

Brak możliwości zmiany celu zgłoszonej pracy


Zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zgłoszenie prac obejmuje prace:

  • wykonywane na obszarze jednego powiatu,
  • służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

co oznacza, że Wykonawca pracy geodezyjnej w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej może zadeklarować tylko jeden cel.

Zgodnie z art. 12 ust. 2c pkt 4 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się rozszerzenie listy celów prac o wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji pierwotnego celu zgłoszenia.

Ustawa nie dopuszcza:

  1. zmiany celu pracy w trakcie wykonywania pracy,
  2. wykonywania prac o innych celach, niż zadeklarowane w zgłoszeniu,
  3. wykonywania prac, wyłącznie w ramach celu zdeklarowanego w zgłoszeniu uzupełniającym, bez realizacji celu pierwotnie zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Wykonywanie prac, których cele są inne niż zadeklarowane w zgłoszeniu jest równoznaczne z wykonywaniem tych prac bez zgłoszenia.


środa, 10 marca 2021

Ankieta dotycząca korzystania z e-usług uruchomionych na Geoportalu


Wszystkich użytkowników Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej korzystania z e-usług uruchomionych na Geoportalu. Została ona utworzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Państwa odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo usługę i co warto w niej poprawić. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 3 minuty.

Ankieta jest anonimowa.

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=485166&lang=plczwartek, 28 stycznia 2021

Plebiscyt na najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2020


Tradycją staje się organizowane przez Głównego Geodetę Kraju głosowanie na najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2020. Udział w głosowaniu zajmuje tylko chwilę.


Głos można oddać klikając na baner poniżej.

głosowanie tutaj


Dziękujemy za każdy oddany głos (za głosy na nas dziękujemy podwójnie 😉)


wtorek, 19 stycznia 2021

31 stycznia 2021 - kończy się możliwość klauzulowa na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz 782), 31 stycznia 2021r. jest ostatnim dniem, w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac.środa, 23 grudnia 2020

Uzupełnienie zgłoszenia

 

W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłoszeń uzupełniających, dopuszczalnymi przepisami art. 12 ust 2b) pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia i informacje.

Na etapie zgłoszenia wykonawca może zadeklarować tylko jeden cel zgłaszanych prac. W trakcie wykonywania prac dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac, jeżeli celem tych prac jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Przypadki, w których wykonawca złoży zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych dotyczące wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których to prac nie dokonał uzupełnienia zgłoszenia, rezultaty tych prac będą spotykać się z negatywnym wynikiem weryfikacji, z uwagi na wykonanie pracy geodezyjnej bez wymaganego zgłoszenia.

Po otrzymaniu negatywnego wyniku weryfikacji i uzupełnieniu zgłoszenia zgodnie z przepisami art. 12 ust 2b) pkt.2 ustawy, powstaje konieczność ponownego przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z zachowaniem chronologii terminów, co w konsekwencji skutkować będzie wydłużeniem realizacji całej pracy geodezyjnej oraz generowaniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy.

Zgłoszenie uzupełniające wynikające z przepisów ustawy, nie jest związane z dodatkową opłatą za udostępnianie materiałów zasobu, a jego obowiązek wynika wprost z przepisów tej ustawy.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)


środa, 16 grudnia 2020

Zmiana wyglądu okna zgłoszeń prac geodezyjnych


Dotychczasowy wygląd okna zgłoszeń prac geodezyjnych został zmieniony. Dane prezentowane są teraz w trzech zakładkach: dane podstawowe, materiały zasobu i prace na zgłoszonym obszarze. Wprowadzenie zakładek ułatwi szybkie dojście do właściwych danych bez konieczności przewijania obszernej strony.


czwartek, 12 listopada 2020

Przekazywanie wyników prac geodezyjnych w czasie pandemii


W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Olsztynie system pracy hybrydowy(zdalno-rotacyjny). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów gorąco zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu z pracownikami PODGiK.

Proszę także Wykonawców prac geodezyjnych o rozważenie przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej w formie pliku pdf, zgodnie z §35 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przepisy narzucają wymóg przekazywania operatów elektronicznych dopiero od 2022 roku, ale nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz.

W obecnej sytuacji epidemicznej i naszym systemie pracy, z oczywistych przyczyn jest to najlepsze rozwiązanie, które minimalizuje konieczność wizyt w urzędzie, ułatwia przekazywanie operatów, pozwala w sposób płynny na weryfikacje wyników prac geodezyjnych bez przestojów związanych z przekazywaniem operatów w postaci papierowej. Taka wymiana staje się już często niemożliwa, z uwagi na kwarantannę lub izolacje pracowników wydziału. Operat elektroniczny eliminuje ten problem i pozwala na pracę zdalną osób wykonujących weryfikację. Wszystkim nam zależy na realizacji zadań w możliwie najkrótszych terminach i takie są Państwa zrozumiałe oczekiwania.

Ponadto zachęcam, do korzystania z uprawnień wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7a, 7b, czyli składania oświadczeń Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zleceniodawca ma możliwość weryfikacji takiego oświadczenia pod adresem:

http://weryfikacja.geoportal2.pl/

Liczę na zrozumienie wymogu czasów w jakich przyszło nam wykonywać nasze zadania i włożenie wysiłku w zmianę sposobu przekazywania danych, w postaci elektronicznej.      Wioleta Truszczyńska
Dyrektor i Geodeta Powiatowy
        Wydziału Geodezjiponiedziałek, 9 listopada 2020

Kontakt z pracownikami PODGiK


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną praca w PODGiK w Olsztynie odbywa się w systemie hybrydowym (częściowo zdalnie). Kontakt telefoniczny na numer służbowy jest utrudniony. W związku z tym w pilnych sprawach proszę kontaktować się za pośrednictwem skrzynki e-mail. Lista adresów poniżej:

http://www.powiat-olsztynski.pl/lista-pracownikow.czwartek, 8 października 2020

Usługa potwierdzająca pozytywny wynik weryfikacji


W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego wprowadzającą oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest różnoważne z klauzulą urzędową o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3 prawa geodezyjnego, wprowadzono usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Ma to na celu upowszechnienie tej formy informowania zleceniodawcy o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej.

Usługa dostępna jest pod adresem:

weryfikacja.geoportal2.pl

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Internetowe potwierdzenie statusu pozytywnej kontroli dostępne jest dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020r.
środa, 9 września 2020

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów do zasobu


Operat techniczny sporządza się w postaci jednego pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

Operat w postaci elektronicznej można przesłać m.in. za pośrednictwem geoportalu, wybierając z "Lista prac niezakończonych" konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych"

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (GML lub format EWMAPY) oraz pliki w formacie TXT zawierające współrzędne punktów szczegółów terenowych, współrzędne punktów granicznych przyjętych do obliczenia pół powierzchni działek ewidencyjnych.

Oznaczenie plików służących do aktualizacji obiektów baz danych:

W formacie GML:

Nazwa pliku składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane (EGiB, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-EGiB.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.gml

W formacie Ewmapy:

- multieksport (emu), eksport obiektów z wielu katalogów (eom) - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.emu
GD-I.6642.1.1000.2020.eom

- eksport jednej bazy do formatu tekstowego (eob) – nazwa pliku się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane, z podziałem EGiB na adresy i budynki  (ADRESY, BUDYNKI, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-ADRESY.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BUDYNKI.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.eob

Oznaczenie plików ze współrzędnymi punktów granicznych (nowych/modyfikowanych):

- format uniwersalny (UPT) - nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, z sufiksem "_nowe" dla zbioru punktów nowych oraz "_mod" dla zbioru punktów podlegających modyfikacji, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_nowe.upt
GD-I.6642.1.1000.2020_mod.upt


Wszystkie pliki należy przekazać w jednoplikowym archiwum ZIP, nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Przekazując operat po poprawie do nazwy archiwum należy dodać sufiks z numerem wersji np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_v2.zip
GD-I.6642.1.1000.2020_v3.zip

Dokumentacja do klauzulowania może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

- korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

- osobiście na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 w specjalnie przygotowanym pojemniku.

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.


czwartek, 27 sierpnia 2020

Zmiany w obsłudze wykonawców prac geodezyjnych

 

Informujemy, że od 1 września 2020 r. nastąpi zmiana zasad obsługi wykonawców prac geodezyjnych. 

Nowe lub poprawione operaty geodezyjne można będzie zostawić w specjalnie przygotowanym pojemniku, umieszczonym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Odbieranie: operatów technicznych z negatywnym protokołem weryfikacji,  klauzulowanej dokumentacji odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-11.00 w sali obsługi, I piętro pokój 132, stanowisko nr 4 po wcześniejszej e-rezerwacji wybranego terminu. 

Terminy rezerwowane są wyłącznie internetowo pod adresem:  http://geodezja.powiat-olsztynski.pl

Aby zarezerwować wizytę konieczne jest utworzenie konta a następnie wybranie pola: "Obsługa geodetów" (konto do rezerwacji terminów jest innym niż dostępowe do Geoportalu!!!). Po rezerwacji zostanie wygenerowany czterocyfrowy KOD, który należy wpisać w biletomacie znajdującym się przy Wydziale Geodezji. Po wpisaniu kodu należy czekać na wezwanie.

Rezerwacja terminu odbioru możliwa będzie na 5 dni roboczych naprzód.  

Zapewniamy standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust, nosa i dezynfekcji rąk. 
czwartek, 20 sierpnia 2020

Telekonferencja GUGiK w sprawie nowych standardów geodezyjnych

 

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję, podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wideokonferencja odbędzie się 24 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00

Link do wideokonferencji na platformie ZOOM (będzie uruchomiony od godz 9:30 w dniu konferencji)

https://us02web.zoom.us/j/86260130588?pwd=NC9GRk9EeTJ0T0xtUkp6eXNla1p3QT09


źródło:GUGiK