Przekazywanie operatów technicznych


W związku ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. poz. 1429) informujemy, że zgodnie z §35:

 1. Dokumentację zawierającą wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych powstałą w wyniku prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyniki opracowania tych pomiarów kompletuje się w postaci operatu technicznego i przekazuje do organu łącznie z plikami danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu.

  • Zgodnie z art.12 a ust. 1 Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac składa wykonawca pracy geodezyjnej.
  • Zgodnie z art.12 b ust. 5 Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne opatruje się klauzulą urzędową z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego. Dokumenty te, wykonawca jest zobowiązany do przekazania wraz z operatem technicznym.
  • Zgodnie z art.12 a ust. 1a Prawo geodezyjne i kartograficzne wykonawca może przekazać więcej niż jeden operat techniczny w ramach pracy geodezyjnej wyłącznie pod warunkiem uzgodnienia harmonogramu i zakresu częściowego ich przekazywania. Uzgodnienia dokonuje się na etapie zgłoszenia pracy lub jego uzupełnienia.
 1. Operat techniczny w postaci elektronicznej sporządza się w postaci jednego pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

  • Zgodnie z §42 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie standardów dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się sporządzanie operatów technicznych na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • Zgodnie z §42 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie standardów dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zalecane oznaczenie pliku operatu technicznego zawiera identyfikator pracy geodezyjnej np.

GD-I.6642.1.1000.2020.pdf


Operat w postaci elektronicznej można przesłać m.in. za pośrednictwem geoportalu, wybierając z "Lista prac niezakończonych" konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych"

 1. Przekazywanie danych do aktualizacji baz PODGiK
W formacie GML:

Nazwa pliku składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane (EGiB, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-EGiB.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500,GESUT.gml

W formacie Ewmapy:

- multieksport *.emu (należy wybrać tylko zmodyfikowane pracą geodezyjną bazy obiektów) - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.emu

- eksport obiektów z wielu katalogów *.eom - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.eom

- eksport jednej bazy do formatu tekstowego *.eob – nazwa pliku się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane, z podziałem EGiB na adresy i budynki (ADRESY, BUDYNKI, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-ADRESY.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BUDYNKI.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.eob

Oznaczenie plików ze współrzędnymi punktów granicznych (nowych/modyfikowanych):

-format uniwersalny *.UPT - nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, z sufiksem "_nowe" dla zbioru punktów nowych oraz "_mod" dla zbioru punktów podlegających modyfikacji, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_nowe.upt
GD-I.6642.1.1000.2020_mod.upt


 1. Zgodnie z art.12 b ust. 5 Prawo geodezyjne i kartograficzne dokumenty i materiały w postaci elektronicznej, które są przeznaczone dla zamawiającego, wykonawca sporządza i przekazuje w osobnych plikach celem opatrzenia ich klauzulą urzędową.

Zalecane oznaczenie plików dla zamawiającego zawiera identyfikator pracy geodezyjnej i kolejny numer jego skróconą nazwę np.:
GD-I.6642.1.1000.2020-mapa.pdf lub GD-I.6642.1.1000.2020-protokół.pdfWszystkie pliki tj. operat techniczny, dane do aktualizacji baz danych zasobu, dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne należy przekazać w jednoplikowym archiwum ZIP, nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy, np.:
GD-I.6642.1.1000.2020.zip

Przekazując operat po poprawie do nazwy archiwum należy dodać sufiks z numerem wersji np.:
GD-I.6642.1.1000.2020_v2.zip,
GD-I.6642.1.1000.2020_v3.zip,
...