Formularze


Poniżej zamieszczamy zestaw przykładowych dokumentów, formularzy i wzorów, które zaleca się wykorzystać w ramach wykonywanych prac geodezyjnych.


Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywanie ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Zgłoszenie pracy geodezyjnej DOC PDF
Uzupełniające zgłoszenie pracy geodezyjnej DOC PDF
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych DOC PDF
Wniosek o opatrzenie klauzulą urzędową dokumentów DOC PDF
Wykaz zmian danych ewidencyjnych działki DOC PDF
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku DOC PDF


Ustalenie granic nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości
Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia granic DOC PDF
Protokół graniczny DOC PDF
Ugoda DOC PDF
Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych DOC PDF
Wniosek o publikację w BIP zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic DOC PDF
Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i położenia punktów granicznych DOC PDF
Szkic graniczny z ustalenia przebiegu granic działek wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych DOC PDF
Wznowienie znaków i wyznaczenie punktów granicznych
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków-wyznaczenia punktów granicznych DOC PDF
Protokół z czynności wznowienia znaków-wyznaczenia punktów granicznych DOC PDF


Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości DOC PDF
Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości DOC PDF
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych DOC PDF
Protokół z czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych DOC PDF