środa, 23 grudnia 2020

Uzupełnienie zgłoszenia

 

W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłoszeń uzupełniających, dopuszczalnymi przepisami art. 12 ust 2b) pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia i informacje.

Na etapie zgłoszenia wykonawca może zadeklarować tylko jeden cel zgłaszanych prac. W trakcie wykonywania prac dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac, jeżeli celem tych prac jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Przypadki, w których wykonawca złoży zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych dotyczące wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których to prac nie dokonał uzupełnienia zgłoszenia, rezultaty tych prac będą spotykać się z negatywnym wynikiem weryfikacji, z uwagi na wykonanie pracy geodezyjnej bez wymaganego zgłoszenia.

Po otrzymaniu negatywnego wyniku weryfikacji i uzupełnieniu zgłoszenia zgodnie z przepisami art. 12 ust 2b) pkt.2 ustawy, powstaje konieczność ponownego przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z zachowaniem chronologii terminów, co w konsekwencji skutkować będzie wydłużeniem realizacji całej pracy geodezyjnej oraz generowaniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy.

Zgłoszenie uzupełniające wynikające z przepisów ustawy, nie jest związane z dodatkową opłatą za udostępnianie materiałów zasobu, a jego obowiązek wynika wprost z przepisów tej ustawy.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)


środa, 16 grudnia 2020

Zmiana wyglądu okna zgłoszeń prac geodezyjnych


Dotychczasowy wygląd okna zgłoszeń prac geodezyjnych został zmieniony. Dane prezentowane są teraz w trzech zakładkach: dane podstawowe, materiały zasobu i prace na zgłoszonym obszarze. Wprowadzenie zakładek ułatwi szybkie dojście do właściwych danych bez konieczności przewijania obszernej strony.


czwartek, 12 listopada 2020

Przekazywanie wyników prac geodezyjnych w czasie pandemii


W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19, wprowadzono w Starostwie Powiatowym w Olsztynie system pracy hybrydowy(zdalno-rotacyjny). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów gorąco zachęcamy do korzystania ze zdalnych form kontaktu z pracownikami PODGiK.

Proszę także Wykonawców prac geodezyjnych o rozważenie przekazywania operatów technicznych w postaci elektronicznej w formie pliku pdf, zgodnie z §35 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przepisy narzucają wymóg przekazywania operatów elektronicznych dopiero od 2022 roku, ale nie ograniczają możliwości przekazywania operatów w postaci elektronicznej już teraz.

W obecnej sytuacji epidemicznej i naszym systemie pracy, z oczywistych przyczyn jest to najlepsze rozwiązanie, które minimalizuje konieczność wizyt w urzędzie, ułatwia przekazywanie operatów, pozwala w sposób płynny na weryfikacje wyników prac geodezyjnych bez przestojów związanych z przekazywaniem operatów w postaci papierowej. Taka wymiana staje się już często niemożliwa, z uwagi na kwarantannę lub izolacje pracowników wydziału. Operat elektroniczny eliminuje ten problem i pozwala na pracę zdalną osób wykonujących weryfikację. Wszystkim nam zależy na realizacji zadań w możliwie najkrótszych terminach i takie są Państwa zrozumiałe oczekiwania.

Ponadto zachęcam, do korzystania z uprawnień wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 2 pkt. 7a, 7b, czyli składania oświadczeń Wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zleceniodawca ma możliwość weryfikacji takiego oświadczenia pod adresem:

http://weryfikacja.geoportal2.pl/

Liczę na zrozumienie wymogu czasów w jakich przyszło nam wykonywać nasze zadania i włożenie wysiłku w zmianę sposobu przekazywania danych, w postaci elektronicznej.      Wioleta Truszczyńska
Dyrektor i Geodeta Powiatowy
        Wydziału Geodezjiponiedziałek, 9 listopada 2020

Kontakt z pracownikami PODGiK


Z uwagi na sytuację epidemiologiczną praca w PODGiK w Olsztynie odbywa się w systemie hybrydowym (częściowo zdalnie). Kontakt telefoniczny na numer służbowy jest utrudniony. W związku z tym w pilnych sprawach proszę kontaktować się za pośrednictwem skrzynki e-mail. Lista adresów poniżej:

http://www.powiat-olsztynski.pl/lista-pracownikow.czwartek, 8 października 2020

Usługa potwierdzająca pozytywny wynik weryfikacji


W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego wprowadzającą oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest różnoważne z klauzulą urzędową o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3 prawa geodezyjnego, wprowadzono usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Ma to na celu upowszechnienie tej formy informowania zleceniodawcy o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej.

Usługa dostępna jest pod adresem:

weryfikacja.geoportal2.pl

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Internetowe potwierdzenie statusu pozytywnej kontroli dostępne jest dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020r.
środa, 9 września 2020

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów do zasobu


Operat techniczny sporządza się w postaci jednego pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

Operat w postaci elektronicznej można przesłać m.in. za pośrednictwem geoportalu, wybierając z "Lista prac niezakończonych" konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych"

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (GML lub format EWMAPY) oraz pliki w formacie TXT zawierające współrzędne punktów szczegółów terenowych, współrzędne punktów granicznych przyjętych do obliczenia pół powierzchni działek ewidencyjnych.

Oznaczenie plików służących do aktualizacji obiektów baz danych:

W formacie GML:

Nazwa pliku składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane (EGiB, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-EGiB.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.gml

W formacie Ewmapy:

- multieksport (emu), eksport obiektów z wielu katalogów (eom) - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.emu
GD-I.6642.1.1000.2020.eom

- eksport jednej bazy do formatu tekstowego (eob) – nazwa pliku się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane, z podziałem EGiB na adresy i budynki  (ADRESY, BUDYNKI, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-ADRESY.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BUDYNKI.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.eob

Oznaczenie plików ze współrzędnymi punktów granicznych (nowych/modyfikowanych):

- format uniwersalny (UPT) - nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, z sufiksem "_nowe" dla zbioru punktów nowych oraz "_mod" dla zbioru punktów podlegających modyfikacji, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_nowe.upt
GD-I.6642.1.1000.2020_mod.upt


Wszystkie pliki należy przekazać w jednoplikowym archiwum ZIP, nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Przekazując operat po poprawie do nazwy archiwum należy dodać sufiks z numerem wersji np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_v2.zip
GD-I.6642.1.1000.2020_v3.zip

Dokumentacja do klauzulowania może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

- korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

- osobiście na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 w specjalnie przygotowanym pojemniku.

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.


czwartek, 27 sierpnia 2020

Zmiany w obsłudze wykonawców prac geodezyjnych

 

Informujemy, że od 1 września 2020 r. nastąpi zmiana zasad obsługi wykonawców prac geodezyjnych. 

Nowe lub poprawione operaty geodezyjne można będzie zostawić w specjalnie przygotowanym pojemniku, umieszczonym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30.

Odbieranie: operatów technicznych z negatywnym protokołem weryfikacji,  klauzulowanej dokumentacji odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.30-11.00 w sali obsługi, I piętro pokój 132, stanowisko nr 4 po wcześniejszej e-rezerwacji wybranego terminu. 

Terminy rezerwowane są wyłącznie internetowo pod adresem:  http://geodezja.powiat-olsztynski.pl

Aby zarezerwować wizytę konieczne jest utworzenie konta a następnie wybranie pola: "Obsługa geodetów" (konto do rezerwacji terminów jest innym niż dostępowe do Geoportalu!!!). Po rezerwacji zostanie wygenerowany czterocyfrowy KOD, który należy wpisać w biletomacie znajdującym się przy Wydziale Geodezji. Po wpisaniu kodu należy czekać na wezwanie.

Rezerwacja terminu odbioru możliwa będzie na 5 dni roboczych naprzód.  

Zapewniamy standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust, nosa i dezynfekcji rąk. 
czwartek, 20 sierpnia 2020

Telekonferencja GUGiK w sprawie nowych standardów geodezyjnych

 

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję, podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Wideokonferencja odbędzie się 24 sierpnia 2020r. o godzinie 10:00

Link do wideokonferencji na platformie ZOOM (będzie uruchomiony od godz 9:30 w dniu konferencji)

https://us02web.zoom.us/j/86260130588?pwd=NC9GRk9EeTJ0T0xtUkp6eXNla1p3QT09


źródło:GUGiK


wtorek, 18 sierpnia 2020

Rezerwacja punktów granicznych


Informujemy, że włączyliśmy możliwość samodzielnej rezerwacji numerów punktów granicznych. Rezerwowane przez wykonawcę mogą być punkty wewnątrz obrębu lub na jego granicy.

Aby dokonać rezerwacji:
• punktu wewnątrz obrębu  -  należy z listy wybrać: " D.TERYT.NR_OBRĘBU.nowy "
• punktu na granicy obrębu  -  należy z listy wybrać: " O.TERYT.nowy "

Rezerwację punktów na granicy jednostki ewidencyjnej lub powiatu dokonuje PODGiK. Potrzebę takiej rezerwacji należy zgłosić poprzez komunikator.czwartek, 13 sierpnia 2020

Częściowe przekazywanie wyników prac

 

Zgodnie z Art. 12 ustawy PG: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

Oddawanie częściowe jest zatem wynikiem uzgodnień, a nie tylko woli wykonawcy prac. Przy zgłoszeniach prac geodezyjnych (zarówno podstawowych jak i uzupełniających) wykonawca będzie miał dwie opcje:
- automatyczne generowanie DOO pod warunkiem rezygnacji z częściowego oddawania materiałów (etapowania)
- wnioskowanie o ustalenie harmonogramu i prośbę o możliwość etapowania.

W tym drugim przypadku nie następuje automatyczna generacja DOO. Dopiero po uzgodnieniu harmonogramu pracownik ośrodka generuje DOO. Zaproponowany przez zgłaszającego harmonogram jest automatycznie zapisywany w komunikatorze.

Proces uzgadniania powinien być w całości prowadzony w komunikatorze i ostatecznie zakończyć się:
- wyrażeniem zgody na częściowe oddawanie wyników
- brakiem zgody na etapowanie przy zgodzie wnioskodawcy na oddanie wyników w jednej części 
- rezygnacją z realizacji takiego zgłoszenia przez wykonawcę prac.
Uzupełnienie zgłoszenie prac geodezyjnych

 

Zgłoszenie prac obejmuje prace służące realizacji jednego celu. W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.  Prace dodatkowe należy złożyć w formie zgłoszenia uzupełniającego.środa, 12 sierpnia 2020

Zgłaszanie i przekazywanie wyników prac geodezyjnych

 

Informujemy, że dla prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającej ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne obsługa zgłoszeń rozpoczętych przed 31 lipca 2020 r. odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.

Ponadto zwracamy uwagę na poprawne załączanie zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych (w oparciu o datę zgłoszenia). 


 >> Wzory wniosków << 
poniedziałek, 10 sierpnia 2020

Sierpień - terminy odbioru dokumentacji


W sierpniu możliwość odbioru osobistego dokumentacji oraz składania operatów nowych lub poprawionych będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:40 - 8:00

Uwaga: 14 sierpnia (piątek) nie pracujemy. W tym dniu nie będzie możliwości osobistego odbioru dokumentacji.

Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.


wtorek, 28 lipca 2020

Przerwa w działaniu geoportalu


W dniu 29 lipca 2020, środa, w godzinach 8:00 - 11:00  przeprowadzane będą prace konserwacyjne oraz upgrade oprogramowania. W związku z tym wstrzymany będzie dostęp do geoportalu oraz modułu obsługi wykonawcy prac geodezyjnych. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


środa, 8 lipca 2020

Ewmapa 13


Informujemy, że podjęliśmy prace związane z przejściem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie na najnowszą wersję Ewmapy v13
środa, 24 czerwca 2020

Zmiany w związku z wejściem tzw. "Tarczy 4.0"


Od dziś (24 czerwca 2020 r.) zaczynają obowiązywać zmiany w prawie geodezyjnym przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. Dotyczą one m.in zgłaszania prac geodezyjnych, uwolnienia części danych przestrzennych czy stosowania operatów elektronicznych.
Zawiesza się pobieranie opłat za udostępnianie zbiorów danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz za udostępnianie zbiorów danych ortofotomapy. Nie wystawia się także licencji i DOO dla tych zbiorów danych.
W związku z tym zostały wprowadzone zmiany na geoportalu – pozycja 2 z tabeli 3 oraz pozycje z tabel 4 i 5 załącznika do ustawy Prawo Geodezyjne nie mogą być już dodawane do zgłoszenia. Równocześnie informujemy, że wykonawcy prac mają dostęp do osnów geodezyjnych, których nie muszą już zamawiać.

Szczegóły w linku:wtorek, 23 czerwca 2020

Lipiec - terminy odbioru dokumentacji


W lipcu możliwość odbioru osobistego dokumentacji oraz składania operatów nowych lub poprawionych będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:40 - 8:00


Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.


sobota, 20 czerwca 2020

Powiadomienia z GEOPORTALU


Informujemy, że GEOPORTAL zyskał nową funkcjonalność powiadomień (komunikatów) na adres e-mail. Konfiguracja dostępna jest w panelu wykonawcy pod przyciskiem "Ustawienia".środa, 17 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze


Pojawiła się możliwość pracy w PODGiK w fajnym, młodym, kreatywnym zespole. Jest szansa na zobaczenie, jak to jest z tej "drugiej strony" 😉
Szczegóły w linku:wtorek, 9 czerwca 2020

GEOPORTAL - rozszerzenie funkcjonalności


Informujemy o rozszerzeniu funkcjonalności w module obsługi wykonawców prac geodezyjnych.
Wykonawca do listy materiałów zasobu może samodzielnie dodać operat (materiał zasobu) znając jego numer, pozyskując go np. z udostępnionych materiałów archiwalnych lub informacji o punkcie granicznym w geoportalu.
Dodany operat pojawi się na liście materiałów zasobu po jej odświeżeniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk: ,,Załaduj ponownie materiały zasobu".

poniedziałek, 1 czerwca 2020

Czerwiec - terminy osobistego odbioru dokumentacji

W czerwcu możliwość odbioru osobistego dokumentacji będzie w terminach:

03.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (środa)
05.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (piątek)
08.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (poniedziałek)
10.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (środa)
15.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (poniedziałek)
17.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (środa)
19.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (piątek)
22.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (poniedziałek)
24.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (środa)
26.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (piątek)
29.06.2020r  godz 9:00 - 9:30 (poniedziałek)

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

O ewentualnych kolejnych terminach będziemy informować na bieżąco.


piątek, 15 maja 2020

Maj - terminy odbioru dokumentacji

W drugiej połowie maja możliwość odbioru osobistego dokumentacji będzie w terminach:

20.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
22.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
27.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
29.05.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

Jednocześnie chcemy bardzo podziękować za dotychczasową postawę oraz zachowywanie przez Was środków ostrożności. 

poniedziałek, 11 maja 2020

Zgłaszanie prac geodezyjnych - zmiana funkcjonalności


Nastąpiła zmiana w sposobie zgłaszania prac geodezyjnych. Jest to teraz możliwe wyłącznie w panelu geodety po naciśnięciu nowego przycisku "Zgłoszenie prac"
Przycisk zgłoszenia prac w oknie mapy jest nadal widoczny, lecz tylko wyświetla informację, jak należy zgłaszać prace geodezyjne. Po tym jak wykonawcy przyzwyczają się do nowej formy zgłaszania, przycisk będzie usunięty.


sobota, 9 maja 2020

Jednolity tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne


Cytując www.geobid.pl  "By móc łatwiej poruszać się w gąszczu zmian przepisów w paragrafach, punktach i podpunktach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oddajemy dziś w Państwa ręce opracowany przez nas jednolity tekst ww. ustawy."

Opracowania dokonano w firmie GEOBID na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Maj - terminy osobistego odbioru dokumentacji


W pierwszej połowie maja rozszerzamy możliwość odbioru osobistego dokumentacji do dwóch dni w tygodniu. (środy i piątki). Szczegółowy harmonogram poniżej:

06.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
08.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
13.05.2020r  godz 9:00 - 9:30
15.05.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

Jednocześnie chcemy bardzo podziękować za dotychczasową postawę oraz zachowywanie przez Was środków ostrożności. 

czwartek, 9 kwietnia 2020

Kwiecień - terminy osobistego odbioru dokumentacji


W związku ze zmianą organizacji pracy w Wydziale Geodezji informujemy, że dokumentacja geodezyjna po opłaceniu DOO nie będzie wydawana na bieżąco. 

Dokumentacja będzie przekazywana za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą (telefonicznie lub komunikatorem). 

W kwietniu odbiór osobisty dokumentacji możliwy będzie  w  dniach:

15.04.2020r  godz 9:00 - 9:30
22.04.2020r  godz 9:00 - 9:30
29.04.2020r  godz 9:00 - 9:30

Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji). W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.
poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Dziękujemy !!!


       Miło nam poinformować, że dzięki Państwa głosom Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie zajął wysokie, siódme miejsce w plebiscycie Głównego Geodety Kraju  “Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”.

http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/17.03.2020-plebiscyt-najlepszy-osrodek-dokumentacji-geodezyjnej-i-kartograficznej-szczebla-powiatowego-w-roku-2019-rozstrzygniety

       W związku z powyższym składamy serdeczne podziękowania za oddane przez Państwa głosy i zobowiązujemy się do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług.
wtorek, 31 marca 2020

Chwilowa przerwa w płatnościach on-line


       W związku z potrzebą dostosowania systemów informatycznych do zmiany numeru konta Starostwa Powiatowego w Olsztynie (nowe obowiązuje od 1 kwietnia 2020) chwilowo wstrzymane zostały płatności on-line za pośrednictwem geoportalu.poniedziałek, 30 marca 2020

Aktualizacja danych kontaktowych


       W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu ułatwienia kontaktu z wykonawcami prac geodezyjnych, prosimy o uzupełnienie/poprawę Państwa danych kontaktowych. Prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail oraz numerów telefonów, które będą mogły posłużyć do kontaktu z Państwem przez pracowników PODGiK Olsztyn.

       Aktualne dane kontaktowe proszę przesłać przez komunikator z geoportalu. W treści wiadomości proszę wpisać:

kontakt: adres e-mail, numer telefonu 

       Wiadomości proszę wpisywać ściśle wg podanego wzoru, koniecznie zaczynając od "kontakt:". Wiadomość proszę przesłać jednorazowo, przypinając do dowolnego zgłoszenia.

Przykład:
kontakt: geofirma@gmail.com, 664123456

piątek, 27 marca 2020

Informacja dotycząca odbioru dokumentacji - (UWAGA!!! zmiana terminu 07.04.2020r.)


       W związku ze zmianą organizacji pracy w Wydziale Geodezji informujemy, że dokumentacja geodezyjna po opłaceniu DOO nie będzie wydawana na bieżąco. 

       Dokumentacja będzie przekazywana za pośrednictwem Poczty Polskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą (telefonicznie lub komunikatorem). 

       Odbiór osobisty dokumentacji możliwy będzie  w  dniu 31.03.2020r. oraz uwaga zmiana w dniu 07.04.2020r.  Odbywać się to będzie jak wcześniej przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu w godzinach 14:00 - 14:30. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 

       W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji). W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.Wobec dynamicznych zmian w organizacji naszej pracy mających na celu dostosowanie się do zaistniałych warunków, prosimy o czytanie komunikatów umieszczanych dla Państwa w strefie geodetywtorek, 24 marca 2020

Osobisty odbiór dokumentacji, składanie operatów.


       Informujemy, że w dniach  26.03.2020;  31.03.2020;  06.04.2020, w godzinach 14:00 - 14:30 będzie możliwość osobistego odbioru dokumentacji. Odbywać się to będzie przy wejściu do Starostwa Powiatowego od strony wewnętrznego parkingu. We wskazanych terminach będzie także możliwość złożenia operatów (nowych i poprawionych). 


       W trosce o dobro swoje i innych, należy zachować specjalne środki ostrożności (nie grupować się, wchodzić pojedynczo, unikać zbędnych dyskusji).


       W przypadku zignorowania zasad bezpieczeństwa będziemy zmuszeni do zaniechania takiej formy przekazywania dokumentów.


poniedziałek, 23 marca 2020

Zmiana rachunku bankowego


       Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmienia się rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Obsługę przejmie Getin Noble Bank S.A.

Nowy numer rachunku:  46 1560 0013 2013 1105 7000 0003


       Wpłat można dokonywać również od 1 kwietnia 2020r. w oddziale Getin Noble Bank S.A. przy ul Wilczyńskiego19, 10-686 Olsztyn

środa, 18 marca 2020

Operat elektroniczny


Informujemy, że od dnia 18 marca 2020 roku została uruchomiona możliwość przekazywania do PODGiK w Olsztynie operatu technicznego w formie elektronicznej.

Warunkiem dostępu do proponowanej funkcjonalności jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej (przedsiębiorcę) konta w geoportalu oraz podpisu elektronicznego.

W przypadku, gdy Wykonawca:
- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, posiada uprawnienia zawodowe do wykonania zgłaszanej pracy i jest jej kierownikiem, wówczas operat podpisuje elektronicznie Wykonawca pracy,

- prowadzi działalność gospodarczą uprawniającą do wykonywania prac geodezyjnych, ale nie jest kierownikiem prac, wówczas operat podpisują elektronicznie - Wykonawca i kierownik/kierownicy pracy geodezyjnej.

Operaty techniczne w postaci elektronicznej, które dotyczą aktualizacji mapy do celów projektowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych można przesyłać poprzez geoportal, wybierając z Listy prac niezakończonych konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać poprzez geoportal pełen komplet dokumentów, tj. operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (dotyczy pierwszego przekazania oraz ewentualnych poprawek). Powyższe pliki należy przekazać w spakowanym pliku ZIP nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Poszczególne części operatu w pliku ZIP muszą być podpisane podpisem elektronicznym.

Przygotowanie dokumentów dla operatu elektronicznego:

1. Zaleca się wydruk bezpośrednio do formatu PDF (drukuj do PDF, eksport do PDF itp);

2. Skanowanie dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych należy wykonać w kolorze z rozdzielczością 150 dpi dla tekstu i 200-300 dpi dla map i szkiców (należy zwrócić uwagę na czytelność, brak rozmyć, odpowiednią jasność skanu itp);

3. Każdy rodzaj dokumentu jest wielostronicowym pdf-em np. jeżeli są 2 mapy wywiadu należy je drukować/zeskanować do 1 pliku pdf;

4. Każdy wygenerowany plik pdf dodatkowo powinien zawierać dane dotyczące wykonawcy, kierownika prac wraz z uprawnieniami zawodowymi oraz identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej;

5. Pliki pdf (umieszczone w pliku ZIP nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy) należy nazwać zgodnie z poniższym wykazem nazewnictwa systemowego.

   ═══════════════════════════════════════════════════════════
      Nazwa systemowa            Opis dokumentów występujących w materiałach PZGiK   
   ═══════════════════════════════════════════════════════════
      01_okładka                            strona tytułowa zbioru dokumentacji
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      02_spis                                  spis dokumentów operatu technicznego
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      03_sprawozdanie                   sprawozdanie techniczne (opis wykonanych prac, załączniki)
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      04_budynek_dane                  wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      05_działka_wykaz_zmian        wykaz zmian danych ewidencyjnych działki, wykaz
                                                   synchronizacyjny z wykazu zmian gruntowych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      06_mapa_wywiadu                 mapa wywiadu 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      07_szkic_przeglądowy            szkic przeglądowy 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      08_szkic_osnowy                    szkic osnowy 
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      09_szkic_polowy                    szkic z pomiarów (polowy), szkic inny
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      10_dziennik_pom                   dziennik pomiaru osnowy i szczegółów sytuacyjnych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      11_obliczenia                         obliczenia współrzędnych punktów osnowy pomiarowej,
                                                   granicznych, sytuacyjnych, pól powierzchni działek,
                                                   użytków gruntowych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      12_pkt_wykaz                        wykaz współrzędnych
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
      13_inne                                 inny dokument w tym m.in. materiały źródłowe
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼

      14_mapa                                dokumentacja wynikowa
   ⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼


Dokumentacja do uwierzytelnienia może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o uwierzytelnie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych korespondencyjnie na adres:


Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o uwierzytelnie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.

czwartek, 12 marca 2020

Komunikat Wydziału Geodezji w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez nowego wirusa SARS-CoV-2, określanym „koronawirusem” prosimy o zachowanie podstawowych zasad postępowania wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym między innymi unikać gromadzenia się w dużych skupiskach ludzkich.

W związku z powyższym informujemy, że zostały zmienione zasady obsługi interesantów na stanowisku do spraw obsługi geodetów w zakresie zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

Od dnia 13.03.2020 r. do odwołania stanowisko obsługi wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych będzie funkcjonować w ograniczonym zakresie.


Zgłoszenia osobiste, zawiadomienie o wykonaniu prac geodezyjnych wraz z operatem technicznym można składać:
-   w pokoju nr 132 ( I piętro), w specjalnie wyznaczonym miejscu
-   korespondencyjnie na adres - Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydział Geodezji Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn.

Wykonawców prac geodezyjnych w zakresie zgłoszeń geodezyjnych prosimy o korzystanie z geoportalu: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/

Operaty z negatywnym wynikiem weryfikacji oraz uwierzytelnioną dokumentację można odbierać w pokoju nr 132, w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów:

- 89 523 28 92
- 89 521 05 62
- 89 521 05 51

Można też zadzwonić do Biura Obsługi Interesantów, skąd nastąpi przekierowanie do właściwej komórki organizacyjnej: tel. 89 521 05 19, 89 527 21 30, fax 89 527 24 14, e-mail: starostwo@powiat-olsztynski.pl.

piątek, 28 lutego 2020

Nowości w GEOPORTALU


Informujemy, że geoportal zyskał nowe, ciekawe funkcje.

↓↓↓Więcej informacji↓↓↓