środa, 23 grudnia 2020

Uzupełnienie zgłoszenia

 

W związku z powtarzającymi się przypadkami braku zgłoszeń uzupełniających, dopuszczalnymi przepisami art. 12 ust 2b) pkt. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia i informacje.

Na etapie zgłoszenia wykonawca może zadeklarować tylko jeden cel zgłaszanych prac. W trakcie wykonywania prac dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac, jeżeli celem tych prac jest wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych. 

Przypadki, w których wykonawca złoży zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych dotyczące wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, dla których to prac nie dokonał uzupełnienia zgłoszenia, rezultaty tych prac będą spotykać się z negatywnym wynikiem weryfikacji, z uwagi na wykonanie pracy geodezyjnej bez wymaganego zgłoszenia.

Po otrzymaniu negatywnego wyniku weryfikacji i uzupełnieniu zgłoszenia zgodnie z przepisami art. 12 ust 2b) pkt.2 ustawy, powstaje konieczność ponownego przeprowadzenia czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych z zachowaniem chronologii terminów, co w konsekwencji skutkować będzie wydłużeniem realizacji całej pracy geodezyjnej oraz generowaniem dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy.

Zgłoszenie uzupełniające wynikające z przepisów ustawy, nie jest związane z dodatkową opłatą za udostępnianie materiałów zasobu, a jego obowiązek wynika wprost z przepisów tej ustawy.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052)