poniedziałek, 22 maja 2023

Zmiany w zasadach zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zgodnie z pismem KN-EGIB.405.7.2023  Głównego Geodety Kraju p.o. Alicji Kulki z dnia 9 maja 2023 r. informujemy, że w związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745) zmianie ulegają zasady zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zgodnie § 1 pkt 8 wspomnianego rozporządzenia w § 32 ust. 3 wprowadza się zapis, iż zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w pierwszej kolejności należy przekazać na adres pobytu stałego jeśli został ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (egib). W przypadku gdy adres pobytu stałego nie został ujawniony zawiadomienie o ww. czynnościach należy przekazać na adres zameldowania na pobyt stały wykazany w egib na podstawie rejestru PESEL.

Natomiast zgodnie z treścią § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) jeżeli właściciele lub władający nieruchomością nie są znani lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby zawiadomienie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa. Wspomniany przepis nie odnosi się do informacji o adresie pobytu stałego. W związku z tym, w przypadku gdy w egib wykazany jest adres pobytu stałego ale brak jest ujawnionego adresu zameldowania na pobyt stały, wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do starosty o wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.

 

piątek, 19 maja 2023

19.05.2023 - Ograniczenie funkcjonalności geoportalu


Informujmy, że w związku z pracami związanymi z konwersją baz danych do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 14.45 ograniczona zostaje funkcjonalność geoportalu powiatu olsztyńskiego. Wyłączona zostaje możliwość pobierania danych do modyfikacji w postaci obiektów ewmapy oraz z baz danych BDOT500 oraz GESUT w formacie GML.

Wyłączona także zostaje możliwość przesyłania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

W tym czasie możliwe będzie pobieranie plików dxf, GML z bazy EGiB oraz obiekty ewmapy w postaci eksportu podstawowego (nie może on służyć do zasilania danymi baz PODGiK).

Przywrócenie pełnej funkcjonalności Geoportalu planowane jest na 7 czerwca 2023.

 

 

 

wtorek, 9 maja 2023

Zmiana obowiązującego układu wysokościowego z Kronsztad 86 na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)


Informujmy, że dnia 7 czerwca 2023 r. nastąpi aktualizacja bazy danych osnów szczegółowych, przeliczenie rzędnych punktów w bazach danych GESUT i BDOT500 do obowiązującego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Od tego dnia należy przekazywać wyniki prac geodezyjnych w obowiązującym układzie PL-EVRF2007-NH.


Harmonogram prac

W dniach 19 maja 2023 r. – 6 czerwca 2023 r. wystąpią ograniczenia związane z funkcjonalnością serwisu Geoportal Powiatu Olsztyńskiego.

19 maja 2023 r. o godz. 14:45 zostanie wstrzymana możliwość przekazywania zawiadomień o zakończeniu zgłoszonych prac (przekazywania wyników zgłoszonych prac w postaci operatu i plików modyfikujących).

Jest to data graniczna, do której będzie można przekazywać pliki modyfikujące bazy danych.

W tym czasie wydawane będą eksporty z baz PODGiK w formacie podstawowym oraz DXF.
Dane te nie będą mogły służyć do aktualizacji baz danych.

Na dzień 7 czerwca 2023 r. planowane jest przywrócenie pełnej funkcjonalności GEOPORTALU.

Wymiana danych pomiędzy PODGiK a Wykonawcą prac geodezyjnych odbywać się będzie w obowiązującym formacie GML (schemat z 2021 r.)

Dla prac przekazywanych od 7 czerwca 2023 r., konieczne będzie pobranie nowych plików GML z baz PODGiK. Dotyczy to także opracowań przekazywanych po poprawie.


Ważne

Należy zwrócić uwagę aby mapy wynikowe od dnia 7 czerwca 2023 r. wykonywane były w układzie PL-EVRF2007-NH i zawierały nazwę nowego układu wysokościowego.

Przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.