czwartek, 23 grudnia 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉 Termin składania ofert tylko do 5 stycznia 

Szczegóły w linku:


24.12.2021 oraz 07.07.2022 - Urząd nieczynny


Szanowni Interesanci, informujemy, że w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. Starostwo Powiatowe w Olsztynie będzie zamknięte. Prosimy o zaplanowanie wizyty w urzędzie w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.


środa, 24 listopada 2021

2022r. - planowana konwersja baz EGiB, BDOT500, GESUT do zgodności z nowymi rozporządzeniami


W związku z wprowadzeniem w lipcu 2021r. nowych rozporządzeń odnośnie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), konieczne będzie dostosowanie baz PODGiK do nowych przepisów.

Wiąże się to z konwersją danych do zgodności z nowym schematem aplikacyjnym oraz zmianą oprogramowania do prowadzenia baz PODGiK (ewmapa w wersji 14)

Z uwagi na wymuszoną przepisami zmianę struktur baz, eksporty po konwersji nie będą mogły być poprawnie przetwarzane przez ewmapę w wersji 12 i 13

Prace planowane są na początek 2022 roku.
wtorek, 9 listopada 2021

Od 1 stycznia 2022 operaty tylko w wersji elektronicznej


Zbliża się termin zakończenia przyjmowania do weryfikacji operatów technicznych w postaci papierowej.

Przypominamy, że zgodnie z § 42 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429), dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie możliwości składania prac w postaci papierowej. Dotyczy to również operatów technicznych po poprawie - operatów w postaci papierowej, które otrzymały negatywny wynik weryfikacji.czwartek, 12 sierpnia 2021

Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.


W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 lipca 2021 r. znak: NG.OiL.071.28.2021 do Starosty Olsztyńskiego, proszę do 10 września 2021 roku o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku analizy danych stwierdzono, że w rejestrze występuje wiele prac, których realizacja już powinna zostać zakończona, a pomimo to prace te widnieją dalej jako realizowane.

Brak informacji zwrotnej do dnia 10 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (prace geodezyjne zostaną zamknięte).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić do dnia 10 września 2021 r. poprzez komunikator w geoportalu ( dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych osobiście) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac.
piątek, 16 lipca 2021

Ogłoszenie o naborze


Poszukujemy doświadczonej i otwartej na nowe wyzwania osoby, która chciałaby dołączyć do naszego prężnie działającego zespołu. 😉

Szczegóły w linku:


wtorek, 20 kwietnia 2021

Przywracanie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników zgłoszonych prac

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Wykonawca może:

- wydłużyć przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów (art. 12, ust. 2c, pkt. 2);

- przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…).

Wydłużenie nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, (…). Przy przywracaniu terminu zastosowanie znajduje art. 58 i 59 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.):

Art.58.

§1 W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§2 Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§3 Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art.59.

§1 O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie.

§2 O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Przywrócenie terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile spełnione będą wszystkie warunki, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Zgodnie z powyższym Wykonawca, który chce, aby organ przywrócił termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu powinien:

  1. złożyć do organu (Starosty Olsztyńskiego) wniosek o przywrócenie terminu na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów, w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminowi
  2. uprawdopodobnić, że uchybienie nastąpiło bez jego winy,
  3. załączyć do wniosku o przywrócenie terminu zgłoszenie prac mające na celu przedłużenie terminu przekazania do organu zbiorów danych lub dokumentów.

Odmowa przywrócenia terminu nastąpi w drodze postanowienia, o ile nie zostanie spełniony choćby jeden z warunków, o których stanowią obowiązujące przepisy.

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.wtorek, 30 marca 2021

Brak możliwości zmiany celu zgłoszonej pracy


Zgodnie z art. 12 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne zgłoszenie prac obejmuje prace:

  • wykonywane na obszarze jednego powiatu,
  • służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.

co oznacza, że Wykonawca pracy geodezyjnej w jednym zgłoszeniu pracy geodezyjnej może zadeklarować tylko jeden cel.

Zgodnie z art. 12 ust. 2c pkt 4 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się rozszerzenie listy celów prac o wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji pierwotnego celu zgłoszenia.

Ustawa nie dopuszcza:

  1. zmiany celu pracy w trakcie wykonywania pracy,
  2. wykonywania prac o innych celach, niż zadeklarowane w zgłoszeniu,
  3. wykonywania prac, wyłącznie w ramach celu zdeklarowanego w zgłoszeniu uzupełniającym, bez realizacji celu pierwotnie zadeklarowanego w zgłoszeniu.

Wykonywanie prac, których cele są inne niż zadeklarowane w zgłoszeniu jest równoznaczne z wykonywaniem tych prac bez zgłoszenia.


środa, 10 marca 2021

Ankieta dotycząca korzystania z e-usług uruchomionych na Geoportalu


Wszystkich użytkowników Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej korzystania z e-usług uruchomionych na Geoportalu. Została ona utworzona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Państwa odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo usługę i co warto w niej poprawić. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 3 minuty.

Ankieta jest anonimowa.

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=485166&lang=plczwartek, 28 stycznia 2021

Plebiscyt na najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2020


Tradycją staje się organizowane przez Głównego Geodetę Kraju głosowanie na najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2020. Udział w głosowaniu zajmuje tylko chwilę.


Głos można oddać klikając na baner poniżej.

głosowanie tutaj


Dziękujemy za każdy oddany głos (za głosy na nas dziękujemy podwójnie 😉)


wtorek, 19 stycznia 2021

31 stycznia 2021 - kończy się możliwość klauzulowa na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu


Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz 782), 31 stycznia 2021r. jest ostatnim dniem, w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca 2020r., które mogły podlegać uwierzytelnieniu, mogą być opatrywane klauzulą urzędową na wniosek wykonawcy tych prac.