czwartek, 12 sierpnia 2021

Zamykanie zgłoszeń prac geodezyjnych zarejestrowanych przed dniem 31 lipca 2020r., dla których upłynął przewidywany termin wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych.


W związku z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 30 lipca 2021 r. znak: NG.OiL.071.28.2021 do Starosty Olsztyńskiego, proszę do 10 września 2021 roku o weryfikację rejestru prac geodezyjnych zgłoszonych przed 31 lipca 2020 r., których wyniki nie zostały jeszcze przekazane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W wyniku analizy danych stwierdzono, że w rejestrze występuje wiele prac, których realizacja już powinna zostać zakończona, a pomimo to prace te widnieją dalej jako realizowane.

Brak informacji zwrotnej do dnia 10 września 2021 r. zostanie uznany za potwierdzenie odstąpienia od wykonania prac (prace geodezyjne zostaną zamknięte).

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach, gdy zgłoszone przez wykonawcę prace pomimo upływu przewidywanego terminu zakończenia są nadal w trakcie realizacji, należy ten fakt zgłosić do dnia 10 września 2021 r. poprzez komunikator w geoportalu ( dot. zgłoszeń prac geodezyjnych zgłoszonych elektronicznie) lub pisemnie w PODGiK (dot. zgłoszeń prac geodezyjnych złożonych osobiście) z podaniem nowego przewidywanego terminu zakończenia prac.