poniedziałek, 22 maja 2023

Zmiany w zasadach zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych


Zgodnie z pismem KN-EGIB.405.7.2023  Głównego Geodety Kraju p.o. Alicji Kulki z dnia 9 maja 2023 r. informujemy, że w związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 745) zmianie ulegają zasady zawiadamiania podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Zgodnie § 1 pkt 8 wspomnianego rozporządzenia w § 32 ust. 3 wprowadza się zapis, iż zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w pierwszej kolejności należy przekazać na adres pobytu stałego jeśli został ujawniony w ewidencji gruntów i budynków (egib). W przypadku gdy adres pobytu stałego nie został ujawniony zawiadomienie o ww. czynnościach należy przekazać na adres zameldowania na pobyt stały wykazany w egib na podstawie rejestru PESEL.

Natomiast zgodnie z treścią § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) jeżeli właściciele lub władający nieruchomością nie są znani lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby zawiadomienie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa. Wspomniany przepis nie odnosi się do informacji o adresie pobytu stałego. W związku z tym, w przypadku gdy w egib wykazany jest adres pobytu stałego ale brak jest ujawnionego adresu zameldowania na pobyt stały, wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do starosty o wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.