środa, 9 września 2020

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych pomiarów do zasobu


Operat techniczny sporządza się w postaci jednego pliku PDF podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Podpisanie operatu przez kierownika prac geodezyjnych oznacza jednocześnie poświadczenie przez niego za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wchodzących w skład operatu.

Operat w postaci elektronicznej można przesłać m.in. za pośrednictwem geoportalu, wybierając z "Lista prac niezakończonych" konkretne zgłoszenie, a następnie wypełniając sekcję: "Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych"

WAŻNE: Każdorazowo należy przekazać operat elektroniczny wraz ze zbiorami nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, należących do zakresu baz danych (GML lub format EWMAPY) oraz pliki w formacie TXT zawierające współrzędne punktów szczegółów terenowych, współrzędne punktów granicznych przyjętych do obliczenia pół powierzchni działek ewidencyjnych.

Oznaczenie plików służących do aktualizacji obiektów baz danych:

W formacie GML:

Nazwa pliku składa się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane (EGiB, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-EGiB.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.gml
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.gml

W formacie Ewmapy:

- multieksport (emu), eksport obiektów z wielu katalogów (eom) - nazwa pliku jest taka sama, jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020.emu
GD-I.6642.1.1000.2020.eom

- eksport jednej bazy do formatu tekstowego (eob) – nazwa pliku się z dwóch członów rozdzielonych myślnikiem. Pierwszy jest identyfikatorem zgłoszenia prac geodezyjnych, drugi skróconą nazwą bazy danych zasobu, do których odnoszą się zawarte w pliku dane, z podziałem EGiB na adresy i budynki  (ADRESY, BUDYNKI, GESUT, BDOT500) np.:

GD-I.6642.1.1000.2020-ADRESY.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BUDYNKI.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-BDOT500.eob
GD-I.6642.1.1000.2020-GESUT.eob

Oznaczenie plików ze współrzędnymi punktów granicznych (nowych/modyfikowanych):

- format uniwersalny (UPT) - nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej, z sufiksem "_nowe" dla zbioru punktów nowych oraz "_mod" dla zbioru punktów podlegających modyfikacji, np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_nowe.upt
GD-I.6642.1.1000.2020_mod.upt


Wszystkie pliki należy przekazać w jednoplikowym archiwum ZIP, nazwanym numerem identyfikacyjnym zgłoszenia pracy. Przekazując operat po poprawie do nazwy archiwum należy dodać sufiks z numerem wersji np.:

GD-I.6642.1.1000.2020_v2.zip
GD-I.6642.1.1000.2020_v3.zip

Dokumentacja do klauzulowania może być przekazana:

1. w formie papierowej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych

- korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5
10-516 Olsztyn

- osobiście na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie (od strony wewnętrznego parkingu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 w specjalnie przygotowanym pojemniku.

2. w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o klauzulowanie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych. Wymagane jest podpisanie pliku podpisem elektronicznym.

Zachęcamy Państwa do korzystania z tej funkcjonalności systemu i przekazywania do PODGiK operatów w formie elektronicznej.