piątek, 18 listopada 2022

Tereny zabudowane - interpretacje


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi określania zasięgów terenów zabudowanych (B, Ba, Bi) przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ich interpretacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonymi w pismach znak:

DN.ge.630.9.2021
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link1.pdf/6889491d-5bff-4e5a-ac85-77deffe40a3c

DNI.tr.600.19.2022
https://www.geoportal.gov.pl/documents/10179/1127610/Link2.pdf/c472f424-abbd-4ef3-9150-006ca711528d

w zakresie użytków gruntowych B, Ba, Bi ewidencja gruntów i budynków nie może kreować innego charakteru gruntów niż ten wynikający ze zdarzeń prawnych ustalonych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy. Dane wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu budowy określają minimalną powierzchnię działki budowlanej w rozumieniu przepisów i granice tej działki, które wyznaczają zasięg występowania konturów użytków gruntowych: B, Ba, Bi. Taki przebieg tych konturów powinien zostać wykazany w bazie ewidencji gruntów i budynków po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Przeznaczenie danego terenu oraz sposób zagospodarowania określa miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli w tych dokumentach dana działka jest przeznaczona na cele budowlane to po zakończeniu inwestycji teren zabudowany (B, Ba, Bi) powinien pokrywać się z liniami rozgraniczającymi wykazanymi na załącznikach graficznych w/w dokumentów.

Zasięg użytków gruntowych B, Ba, Bi, określa się zgodnie z ust. 1 Lp. 13, 14, 15 załącznika nr 1 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, powinien pokrywać się z granicami działki budowlanej i być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu o którym mowa w ustawie Prawo budowlane.

Grunty w granicach działki budowlanej położone w sąsiedztwie budynków i urządzeń funkcjonalnie związanych z budynkami których inne wykorzystanie nie wynika z dokumentów dostępnych Organowi lub Wykonawcy pracy geodezyjnej powinny być zaliczane do terenów zabudowanych.

Dokumenty niepochodzące z PZGiK , które zostają wykorzystane przez Wykonawcę w ramach wykonywania pracy geodezyjnej zgodnie z § 36.7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych …, zamieszcza się w operacie technicznym.