środa, 12 kwietnia 2023

Publikacja w BIP zawiadomienia o ustaleniu granicy działek ewidencyjnych

 

Zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających. W przypadku gdy podmioty te nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic. 

W związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych prosimy o nieprzekazywanie powyższych zawiadomień w postaci skanów dokumentów. Wszystkie dokumenty w PDF, muszą być otwarte, czyli możliwe do edycji. Skanowany plik PDF to zestaw obrazków, które nie mogą być odczytane przez czytniki ekranu, z których korzystają osoby niewidome, a przy dużych powiększeniach ekranu, które są używane przez osoby niedowidzące.

Wniosek wraz z zawiadomieniem należy przesłać poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą(ESP) na adres: /281400/SkrytkaESP

Umieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku wraz z zawiadomieniem.