czwartek, 5 grudnia 2019

Informacja o prawidłowym zawiadamianiu/wezwaniu stron.


     W związku z licznymi zapytaniami przypominamy, że zgodnie z art. 32 ust.1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wezwanie/zawiadomienie do stawienia się na gruncie doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. Zachowanie powyższego terminu dotyczy zarówno zawiadomienia strony osobiście, listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru jak również listownie w przypadku nie odebrania przesyłki przez adresata. Zwracamy również uwagę na pojęcie "strony" w procedurze zawiadomienia/wezwania.
     Przypominamy jednocześnie, że w skład operatu technicznego wchodzą dowody doręczeń zawiadomień i kopie doręczeń wezwań wszystkich zawiadomionych stron bez względu na formę doręczenia (zgodnie z § 71 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do pzgik).